Citrix SD-WAN

配置虚拟 IP 地址标识

要配置虚拟 IP 地址标识,请执行以下操作:

  1. 配置编辑器中,导航到 站点> [站点名称]> 虚拟 IP 地址

  2. 单击虚拟 IP 地址的 标识 复选框,将其用于 IP 服务。

    本地化后的图片

配置虚拟 IP 地址标识