XenCenter

管理 Workload Balancing

您可能会对 Workload Balancing 执行一些管理任务,这些任务包括:

还可以使用 Workload Balancing 服务命令管理 Workload Balancing 虚拟设备。这些命令可用于确定 Workload Balancing 虚拟设备状态、更改用户帐户以及提高日志记录详细程度。有关这些命令的信息,请参阅《Workload Balancing 管理员指南》。

注意:

有关将 Workload Balancing 配置为使用其他证书或将 XenServer 配置为验证证书身份的信息,请参阅《Workload Balancing 管理员指南》。

管理 Workload Balancing