XenCenter

XenCenter 文档历史记录

下表介绍了对 XenCenter 产品文档所做的重要变更。要接收有关这些更新的通知,请订阅 RSS 源。

日期 更改 说明
22 Sep 2022 XenCenter 的新版本 发布了 XenCenter 8.2.6。有关详细信息,请参阅 XenCenter 8.2.6 - 适用于 Citrix Hypervisor 8.2 CU1
15 Sep 2020 新版本 发布了 XenCenter 8.2.1。有关详细信息,请参阅 XenCenter 8.2.1 - 适用于 Citrix Hypervisor 8.2
25 Jun 2020 新版本 发布了 XenCenter 8.2。XenCenter 入门
17 Dec 2019 新版本 发布了 XenCenter 8.1。XenCenter 入门
XenCenter 文档历史记录

在本文中