Citrix Virtual Apps and Desktops

WIA 设备策略设置

“WIA 设备”部分包含使用 Windows 图像采集 (WIA) 管理扫描程序重定向的策略设置。

WIA 重定向

WIA 设备(例如数码相机和扫描仪)通过使用 WIA 框架与服务器托管的图像处理应用程序进行通信。此设置允许或禁止用户访问用户设备上的 WIA 设备。默认情况下,禁止 WIA 重定向。

有关符合 WIA 标准的设备的信息,请参阅 WIA 设备

WIA 设备策略设置