NetScaler Management and Analytics

NetScaler MAS 11.1

NetScaler MAS 11.1 (PDF 下载)

NetScaler Management and Analytics System (MAS) 是一个集中式网络和应用程序管理、分析和调配解决方案。NetScaler MAS 可为管理员提供企业范围的可见性,以及自动完成需要跨多个实例执行的管理作业,从而简化了操作。它还提供实时分析数据,可帮助管理员识别并解决基础结构上的应用程序性能和安全问题。

NetScaler MAS 11.1