Citrix Virtual Apps and Desktops

WIA 设备策略设置

WIA 设备部分包含使用 Windows 图像采集 (WIA) 管理扫描程序重定向的策略设置。

WIA 重定向

WIA 设备(例如数码相机和扫描仪)通过使用 WIA 框架与服务器托管的图像处理应用程序进行通信。此设置允许或禁止用户访问用户设备上的 WIA 设备。默认情况下,禁止 WIA 重定向。

有关符合 WIA 标准的设备的信息,请参阅 WIA 设备

WIA 设备策略设置

在本文中